Eneas Nett

/ 3 snabba

3 snabba med Espen Klaesson från Hafslund

more

 1. Vad är ditt bästa råd till företag för att på ett enkelt sätt minska elkostnaderna?

Den billigaste kWh är den du inte förbrukar! Med Hafslund Online Pluss från Hafslund får du tillgång till ett av de bästa elövervakningssystemen på marknaden. Du får översikt över när och hur du använder el och kan enkelt vidta åtgärder för att minska förbrukningen. Med kunskap om hur mycket el som förbrukas, och när den förbrukas, kan företag enligt Enova minska sin elkonsumtion med 10%.

2. Kommer vi att se stora förändringar av elpriserna framöver?

På grund av den stora utvecklingen av förnybar el, som är en följd av detsvensk-norska elcertifikatssystemet, så kommer vi se ett elöverskott i Norden. Avetableringen av svensk kärnkraft under år 2018-2020 och de nya elkablarna mot Europa kommer minska överskottet. Men elbalansen kommer fortfarande vara bra. Det kommer finnas tillräckligt med el på den nordiska elmarknaden, men problemet kommande år är om det kommer finnas tillräckligt med effekt tillgängligt i systemen.

En följd av elcertifikatssystemet blir att vind och vattenkraft kommer ersätta stabil elproduktion som till exempel kärnkraft. Det betyder att under torrår och kalla vinterperioder kommer man kunna se priser över vad marknaden förväntar sig i dagsläget. Marknadens uppskattning av elpriserna under 2017-2020 ligger idag på ca 22-24 öre/kWh. För perioden 2021-2022 beräknar man ca 27-29 öre/kWh.

För detta år är förväntningen ca 19 öre/kWh. Men då har vi ett väldigt vått år bakom oss med ett stort vattenöverskott. Med tanke på det här årets goda vattenförhållanden bör man under ett normalår kunna räkna med något högre priser än idag. Det är sannolikt att priserna kommer att ligga mellan 22 till 29 öre/kWh för ett normalår under perioden 2017-2022. Man bör då räkna med att de första åren ligger i det lägre prissegmentet, och de senare åren i det högre. När vi skriver om priser så syftar vi på terminspriser på Nasdaq-börsen, kundpriserna kommer vara något högre.

3. Är elen som levereras inom Norden miljövänlig?

Eftersom det inte beställts källmärkt el var endast 9 % av elförbrukningen under 2014 från förnybara källor. Trots att 98 % av elproduktionen i Norge är förnybar såldes den största delen av de förnybara källorna genom den europeiska certifikatmarknaden.

EUs senaste elmarknadsdirektiv från 2009 har bidragit till en etablering av en gemensam elmarknad för EU och EES-länderna. Direktivet kräver att alla elleverantörer ska utveckla en varudeklaration som visar hur all el de producerar åt konsumenter är producerad, och vilken miljöpåverkan produktionen har haft I form av radioaktivt avfall och utsläpp av klimatgaser. Det är denna varudeklaration tillsammans med eventuell tilläggsinformation som används som underlag för företags miljörapporter.

Statistiken för 2014 visar att gällande elproduktion så finns det stora teknologiska skillnader mellan olika områden. I Europa utgjorde fossila bränslen ca 48 %, kärnkraft ca 27 % och förnybar el ca 25 %. Andelen förnybar el i de nordiska länderna var i Norge 98 %, i Danmark 45 %, i Finland 22 % och i Sverige 50 %. Produktionen visar vad som levereras in i näten, men varudeklarationen visar hur elen som levereras till enskilda konsumenter är uppdelad. Stora skillnader mellan det som produceras i ett område, och det som levereras till konsumenter enligt varudeklarationen, kan bli en konsekvens av den internationella marknadens handel över landsgränser.

Kunder som väljer el utan ett specifikt ursprung får el som Norges NVE, och motsvarande myndighet i andra länder, väljer utifrån en varudeklaration som visar hur elproduktionen är uppdelad. Förnybar el har ett mervärde på dagens marknad. Producenterna ansvarar vanligtvis för att sådan el levereras till de konsumenter som är villiga att betala för den. Det blir därför mindre förnybar el över till konsumenter som inte efterfrågat det. NVEs beräkning av elleveranser med ett specifikt ursprung visar att i Norge var andelen förnybar elproduktion i elleveranser med ospecificerat ursprung 9 % under 2014.

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/varedeklarasjon/varedeklarasjon-2014/

 

Visste du att vi har en FAQ sida?

Där hittar du svar på de flesta av de frågor som vi får.